Okręg lwowski P.B.K.

Walne zebranie członków P.B.K.
Okręg lwowski Polskiego Białego Krzyża, stowarzyszenia wyższej użyteczności, odbył w dniu wczorajszym doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie, w świetlicy PPW przy ul. Słowackiego 1. Zebranie zagaił prezes okręgu dyr. Dominik Moszoro. Przewodniczącym zebrania wybrano dr Noca. Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia składali kolejno sprawozdania z działalności Kół PBK delegaci z Brodów, Gródka Jagiell[ońskiego], Kamionki Strumiłowej i Żółkwi. Kolejno odczytano sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 1937/38, sprawozdanie kasowe i komisji rewizyjnej, poczem dokonano wyboru członków komisji rewizyjnej w składzie: pp.: nacz. Pruszyński, prok. Jakób Moszoro i podref. Tomasz Dziduszko. Delegatem na Walne Zgromadzenie PBK w Warszawie wybrano p. płk. Ertelewą.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności okręgu lwowskiego PBK za rok ubiegły podamy w numerze jutrzejszym.

„Gazeta Lwowska” nr 271 z dnia 29 listopada 1938 r., s. 3.