Karwowscy z Niesieckiego

Karwowski herbu Rawicz, w ziemi Łukowskiej, do których niewiem czy niektórzy nie należą wyżej położeni.

Karwowski herbu Pnieinia, w Rawskiem województwie. Augustyn Karwowski podsędek Wiski, poborca tamże od roku 1590. az do roku 1609. Constit. fol. 896. Jan w Płockiem 1648. Adam, Jan, Wojciech, Józef w ziemi Wiskiej 1632. Józef Stanisław 1674. Piotr przeor konwentu Jędrzejowskiego 1689. Kazimierz podczaszy Wiski, sędzia grodzki Brański, deputat na trybunał koronny 1714. z Podlaskiego, i poseł na sejm kilka razy. Któryś z tego domu, miał za sobą Elżbietę Baworowską, drugi Chrząstowską Teresę.
Duiiczewski w herbarzu Tom 11. str. 146. taki obszerniejszy
rodowód tej familji umieszcza, z ksiąg ziemskich, grodzkich i
różnych autentycznych tranzakcyi wypisany: Maciej z Konotopy
Karwowski, powiatu Kolneńskiego, miał synów dwóch, Pawła
bezdzietnego, i Mikołaja. Mikołaj miał synów piąciu:
Dominika, Jakóba, Urbana księdza, Floryana i Macieja
bezpotomnych. Dominik syn Mikołaja, miał synów trzech,
Łukasza, Bartłomieja i Michała. Z tych Łukasz spłodził
Marcina, Marcin Grzegorza bezpotomnego. Bartłomiej
spłodził Mikołaja, Mikołaj Zacheusza, Zacheusz
Wojciecha, Wojciech zaś spłodził synów piąciu, to jest Pawła,
Szczęsnego, Jakóba, Andrzeja iZygmunta, a ci
wszyscy pomarli bezdzietni.
Michał syn Dominika wzwyż wyrażonego, potomek trzeci, spło-
dziłMateusza, Mateusz Stanisława, Stanisław
Wojciecha bezpotomnego. Jakób syn Mikołaja, a wnuk
Macieja z Konotopy Karwowskiego, spłodził Wojciecha, który
miał synów trzecb, Wencesława, Jakóba i Wojciecha.
Wencesław był bezdzietny, Jakób spłodził Wojciecha,
którego synów trzech, Wencesław, Jakób i Wojciech.
Wencesław miał syna Jana bezpotomnego. Jakób spłodził
Mateusza Wojciecha binominis, także bezdzietnego, i
drugiego syna Stanisława. Stanisław spłodził Wojciecha,
który żył z Alexandrą Ciszewską herbu Zadora, jak pisze
Niesie cki tom. i. fol. 321. Wojciech pomieniony, dóbrErosiewa,
Wójtów, Radziej’owo i t. d. dziedzic, z Alexandrą Ciszewską
mieli synów piąciu, i córkę jedne, to jest Stanisława łowczego
ziemi Bielskiej, ożenionego z Niewiarowską herbu Półkozic, z tą
spłodził Teresę Stanisława Gąsowskiego, skarbnika Podlaskiego
żonę, z których Anna, Antoniego Wilczewskiego, podczaszego ziemi
Bielskiej żona. Bonifacy syn drugi Wojciecha Karwowskiego
z Ciszewskiej, wstąpił do zakonu Kaznodziejskiego, gdzie przy
świątobliwości swojej będąc zacnym teologiem, umarł Fiterbiae
in Italia. Trzeci syn Wojciecha Karwowskiego z Alexandry
Ciszewskiej Michał cześnik ziemi Bielskiej, zostawił potomstwo
z Joanną Orzeszkowną, Antoniego, który z Anną Niewiarow-
ską. bezdzietny. Czwarty syn Wojciecha Karwowskiego z
wyrażonej Ciszewskiej Jan, także bezdzietny zszedł z tego świata.
Piąty syn z pomienionego małżeństwa, Kazimierz Karwowski,
stolnik ziemi Bielskiej, podstarości i sędzia grodzki Brański, który
będąc posłem dwadzieścia i siedm razy na walne sejmy koronne,
wiele prac z niemałą fortuny expensą dla dobra Królestwa
Polskiego podjąwszy, wcale od różnych wiele zasłużonych, dystyn-
gwowanym nazwać się może. Jako Cwis et Consul Polonus; tak
w prawie przezorny sędzia, w publicznych radach poseł
niezawodnie doświadczony wielkiego kredytu u majestatów z województw
Polskich, a nie mniejszej przyjaźni u rycerstwa koronnego,
marszałkowa! na sejmie walnym w Warszawie 1740. umarł pełny
zasług roku 1746. dnia 12. Maja, pochowan w Dolistowie. Zona
tegoż Kazimierza Karwowskiego, -Regina Sopockoiona, herbu
Sorokomla.
Tego Kazimierza Karwowskiego stolnika Bielskiego, podstaro-
ściego grodzkiego Brańskiego, z pomienioną Reginą Sopockowną
potomstwo, Paweł chorąży ziemi Bielskiej, poseł kilka razy na
sejmy i mówca wielki, ten z Kunegundą Pawła i Katarzyny de
Rajeńskie Kruszewską podczaszanką ziemi Bielskiej spłodził także
synów i córki, to jest Józefa wojskiego ziemi bielskiej,
Kazimierza, Rozalią, Antoniego, Jana, Michała, Annę,
Stanisława, Maryannę i Franciszka. Andrzej Karwowski,
stolnik ziemi WTiskiej , najprzód był pod grandmuszkieterami u
Najjaśniejszego Króla Augusta wtórego, potem artylleryi koronnej
kapitanem, posłował kilka razy. Dwa razy stanowił śluby
małżeńskie hno voto z Anną Wierzljiczowną córką Wierzbicza,
pułkownika wojsk auktoramentu cudzoziemskiego J: K. Mci i
Rzeczypospolitej , mniejszej buławy koronnej, zostawił potomstwo,
Annę, Kazimierza, Michała, Adama. Tenże %do voto
wszedł w kontrakty małżeńskie z Anną , Felicyana i Ewy de
Staiiiszewskie Sioiderskich, stolnikowną ziemi Wiskiej, sędziego
grodzkiego Wiskiego córką, herbu Slepowro?i, z którą spłodził
Jana, Ignacego, Józefa i Antoniego. Benedykt
Karwowski, syn czwarty Kazimierza podstarościego grodzkiego
Brańskiego, bezpotomny. Tegoż Kazimierza córka Regina Karwowska,
weszła w kontrakty małżeńskie z Godlewskim, pisarzem
ziemskim Brańskim. PawTeł Karwowski, skarbnik ziemi Bielskiej,
brat rodzony Kazimierza stolnika ziemi Bielskiej, podstarościego
grodzkiego Brańskiego, syn piąty Wojciecha Karwowskiego i Ale-
xandry Ciszewskiej, mąż zacny i doskonały, wszedłszy w
dożywotnią przyjaźń z Maryanną Cichocką;, ma konsolacyą z
potomstwa swego, Wojciecha bezdzietnego, Stanisława
skarbnika i regenta ziemskiego Bielskiego, pięknej rekognicyi
kawalera, i w prawie biegłego; Kazimierza w zakonie S.
Franciszka Conventualium, i córek dwie, Annę, Adama Smolińskiego,
herbu Nieczj/ja, i Agnieszkę Rybińskiego, małżonki.
Anna, siostra rodzona pomienionego Kazimierza Karwowskiego,
stolnika Bielskiego i podstarościego grodzkiego Brańskiego, weszła
in faedus connubiale z Jakóbem Rydzewskim. Wojciech
Karwowski , brat Wenceshrwa i Jakóba , to jest syn Wojciecha,
wrnuk Jakóba, prawnuk Mikołaja, spłodził Jadwigę, która poszła
za Jana Konopackiego, i urodziła Wojciecha Konopackiego. Drugą
córkę miał Elżbietę, Stanisława Kuleszy żonę bezpotomną. —
Krasicki w przypisach dodaje: W r. 1778. Ignacy Karwowski.
— Maciej komornik ziemski Wyszogrodzki. — W Przemysł-
kiem są także Karwowscy mieli dziedziczną majętność
Tyszkomice. — Karwowska była za Niedźwiedzkim pisarzem ziemskim
Przemysłkim. — Jej brat zostawuje potomstwo — syn regent
Przemysłki pojął Drewnowską. — Roku 1778. Paweł
podkomorzy Bielski. — Stanisław stolnik Bielski. — Józef wojski
Bielski. — Kazimierz podczaszy Wizki.