Organizacja piechoty na stopie pokojowej – 1930

P. S. 10-50 z 22 VII 1930 r. „Organizacja – Piechota na stopie pokojowej”.

Piechota składa się na stopie pokojowej z:
1) pułków piechoty (strzelców podhalańskich),
2) baonów strzelców,
3) baonów manewrowych,
4) pułków czołgów, oraz
5) szkół piechoty.

Szkołami piechoty są:
1) Szkoła Podchorążych Piechoty.
2) Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty.
3) Bataliony Podchorążych Rezerwy Piechoty.
4) Kompanie Podchorążych Rezerwy Piechoty,
5) Szkoła Podoficerów Zawodowych Piechoty,
6) Szkoły Podoficerskie dla małoletnich,
7) Szkoła Wysokogórska. oraz
8) Centrum Wyszkolenia Piechoty.

Pułki piechoty (strzelców podhalańskich) i baony strzelców wchodzą organizacyjnie w skład wielkich jednostek piechoty. Przepis służbowy ustala organizację pułków piechoty (strzelców podhalańskich), baonów strzelców, baonów manewrowych, oraz szkół piechoty.

Jednostkami macierzystymi piechoty są wszystkie pułki piechoty, pułki strzelców podhalańskich, baony strzelców, baony manewrowe oraz pułki czołgów. Szkoły piechoty nie są jednostkami macierzystymi dla szeregowych i posiada ich personel szeregowy przydział macierzysty do jednej z jednostek macierzystych; szkoły te są jednak jednostkami macierzystymi dla uczniów na czas ich pobytu w szkole.

Etat oficerów piechoty jest ogólną sumą stanowisk; przewidzianych dla oficerów tej broni. Etat jednostki macierzystej piechoty składa się z sumy składów osobowych poszczególnych części składowych danej jednostki oraz ze składów osobowych uzupełnianych przez nią jednostek niemacierzystych. Składy osobowe nie zawierają szczegółowego podziału szeregowych na poszczególne stopnie, lecz ustala się te stopnie
w stosunku procentowym dla każdej jednostki macierzystej a mianowicie:
a) dla podoficerów zawodowych: 10% starszych sierżantów, 30% sierżantów, 50% plutonowych i 10% kaprali;
b) dla szeregowych niezawodowych: 10% kaprali. 17% starszych strzelców i 73 % strzelców.
Etat piechoty obejmuje zestawienie wszystkich stanowisk oficerskich i szeregowych we wszystkich jednostkach piechoty oraz stanowisk zajętych przez oficerów i szeregowych piechoty, znajdujących się poza jednostkami piechoty – w innych składach osobowych na etatach, przewidzianych dla oficerów i szeregowych piechoty.

W skład pułku piechoty (strzelców podhalańskich) wchodzi:
1) dowództwo pułku,
2) kwatermistrzostwo pułku,
3) kompania administracyjna,
4) pluton artylerii,
5) pluton łączności,
6) pluton pionierów,
7) pluton zwiadowców konnych,
8) 3 bataliony, oraz
9) ewentualnie:
a) kompania cyklistów,
b) 4-te kompanie karabinów maszynowych,
c) kadra batalionu zapasowego.
Ponadto wchodzi w skład pułku personel przysposobienia wojskowego, ustalony odrębną organizacją wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. (P.S. 10–1900 z 30 III 1928 r. f oraz Z.1. z 12 IV 1929 r. i Z.2. z 25 X 1929 r.).

Obowiązki i kompetencje poszczególnych oficerów we wszystkich oddziałach i pododdziałach pułku piechoty (strzelców podhalańskich) ustalają:
1) regulaminy: piechoty, służby wewnętrznej i polowej;
2) instrukcje: wyszkoleniowe, mobilizacyjne, służbowe i techniczne, oraz
3) przepisy administracyjne.
W skład każdego pułku piechoty (strzelców podhalańskich) wchodzi dwóch lekarzy przydzielonych z korpusu oficerów sanitarnych.
Ordynansi oficerów dowództwa pułku i kwatermistrzostwa, kompanii administracyjnej i lekarzy są wykazani sumarycznie w kompanii administracyjnej; ordynansi pozostałych pododdziałów pułku są wliczeni w skład szeregowych niezawodowych tych pododdziałów; ordynansi dowództwa batalionu są wliczeni w skład szeregowych niezawodowych odnośnej kompanii k. m.
Konie wierzchowe oficerów są wykazane w poszczególnych składach osobowych a luzacy do tych koni w składzie osobowym kompanii administracyjnej; konie kompanii k.m. oraz plutonów specjalnych i woźnice do tych koni są wykazani w składach osobowych tych pododdziałów.

W skład batalionu strzelców wchodzi:
1) dowództwo batalionu,
2) kwatermistrzostwo,
3) kompania administracyjna,
4) pluton łączności,
5) 3 kompanie strzeleckie, oraz
6) kompania karabinów maszynowych.
W skład batalionu strzelców wchodzi jeden lekarz.

W skład batalionu manewrowego wchodzi
1) dowództwo batalionu,
2) kwatermistrzostwo,
3) kompania administracyjna,
4) pluton artylerii,
5) pluton łączności,
6) pluton pionierów.
1) pluton zwiadowców konnych,
8) kadra kompanii szkolnej,
9) 3 kompanie strzeleckie, oraz
10) kompania karabinów maszynowych.
W skład batalionu manewrowego wchodzi jeden lekarz.

W skład Szkoły Podchorążych Piechoty wchodzi:
1) komenda szkoły,
2) kwatermistrzostwo,
3) kompania administracyjna,
4) batalion unitarny,
5) 2 bataliony podchorążych piechoty, oraz
6) szwadron luzaków”
W skład Szkoły Podchorążych Piechoty wchodzi 3 lekarzy,
w tern 1 lekarz dla batalionu unitarnego.

W skład Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty wchodzi:
1) komenda szkoły,
2) kwatermistrzostwo,
3) kompania administracyjna,
4) kompania łączności,
5) kompania pionierów.
6) 2 bataliony strzeleckie podchorążych rezerwy, oraz
7) batalion k. m. podchorążych rezerwy.
W skład Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty wchodzi 2 lekarzy.

W skład Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty wchodzi:
1) dowództwo batalionu złożone z:
a) dowódcy,
b) drużyny dowódcy i
ej kwatermistrzostwa,
2) 2 – 4 kompanie strzeleckie, oraz
3) kompania karabinów maszynowych.

W skład kompanii Podchorążych Rezerwy Piechoty wchodzi:
1) dowódca kompanii.
2) drużyna dowódcy,
3) 3 plutony strzeleckie, oraz
4) 1 pluton k. m. i broni tow.

W skład Szkoły Podoficerów Zawodowych Piechoty wchodzi:
1) komenda szkoły,
2) kwatermistrzostwo, oraz
3) pododdziały szkolne w składzie:
a) 3 kompanie strzeleckie
b) 1 kompania k. m. 
e) pluton ćwiczebny k.m.

W skład Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich wchodzi:
1) komenda szkoły,
2) kwatermistrzostwo,
3) pluton administracyjny, oraz
4) 3 kompanie szkolne.

W skład Szkoły Wysokogórskiej wchodzi:
1) komendant.
2) drużyna komendanta,
3) oficer administracyjno-materiałowy, oraz
4) 3 plutony strzeleckie i 1 pluton k. m., wysyłane dla specjalizacji z pułków strzelców podhalańskich.

W skład Centrum Wyszkolenia Piechoty wchodzi:
1) komenda centrum
2) kwatermistrzostwo,
3) kompania administracyjna, oraz
4) kursy oficerskie.
W skład Centrum Wyszkolenia Piechoty wchodzi 1 lekarz i 1 lekarz weterynarii.

W Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty, w szkołach podoficerskich dla małoletnich oraz w Szkole Wysokogórskiej są lekarze. przydzielani w miarę potrzeby.

Do przepisu służbowego jest dołączonych 45 załączników zawierających składy osobowe poszczególnych części składowych jednostek piechoty. Wejście w życie omówionego przepisu służbowego określił rozkaz wykonawczy z 10. października 1930 r.: równocześnie zaś z jego wejściem w życie zostały unieważnione wyszczególnione w nim a obowiązujące do tego terminu postanowienia w zakresie organizacji piechoty.

Źródło: „Przegląd Intendencki”. 1 (21), s. 187-191, lipiec–wrzesień 1931. Warszawa: Koło Oficerów Intendentów.