Odznaczenia generałów i oficerów Wojsk Norweskich za zasługi w walkach o Narvik w 1941 r.

M.P.1947.27.187 | Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.
UCHWAŁA PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 1946 r.
Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 16 lipca 1946 r. – na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi w walkach o Narvik w 1941 r. zostali odznaczeni następujący generałowie i oficerowie Wojsk Norweskich:

ORDEREM „VIRTUTI MILITARI” – III klasy
1. Lieutenant-General Otto Ruge, 2. Major-General Halvor Hansson, 3. Major-General Aroc Dagfin Dahl, 4. Rear-Admiral Briseld.

ORDEREM „VIRTUTI MILITARI” – IV klasy
1. Colonel Ornulf Dahl, 2. Colonel Hans Finne, 3. Lieutenant Colonel Harald Wrede Holm, 4. Lieutenant Colonel Halfdan Olaf Haneborg Hansen, 5. Capitaine de Voisseau Ole Siem.

KRZYŻEM WALECZNYCH
1. Capitaine Harald Löken.

Dowódcy 4 Dywizji Piechoty (niemieckiej)

Generalmajor/Generalleutnant Günther von Pannewitz (* 6.12.1857, Nysa; † 23.09.1936, Fryburg Bryzgowijski)

…powierzono mu kierownictwo 4. Dywizji Piechoty i jednocześnie awans na generała porucznika, mianowany dowódcą 22 kwietnia 1912 r.
…na początku listopada 1914 r. został wyznaczony na dowódcę XVII Korpusu Armijnego (na froncie wschodnim).

Generalmajor/Generalleutnant Erich Lebrecht Freyer (* 5.11.1855, Randau Magdeburg; † 11.12.1935, Drezno)

…2 listopada 1914 r. mianowany dowódcą 4. Dywizji Piechoty. Kilka dni później we Flandrii wzięła udział w walkach o Ypres od 6-22.11.1914 r.
…został zwolniony ze swojego stanowiska 25 października 1918 r.

linki

Acta Poligraphica
http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/index.php?page=archiwum

O kroju Brygada:
http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2018_01_Tomaszewski.pdf

GFijas poleca:
https://gfijas.pl/polecam/

Parafie wojskowe na terenie diecezji łuckiej

Dubno, EP. S. Joannis Cantii C.
ks. Czach Józef
1923
ks. Motyka Jan
1924,
ks. Szadbej Tadeusz (ur. 1886, św. 1912 diec. kamieniecka)
1927, 1928
ks. Wiśniewski Longin (ur. 1893, św. 1920 diec. płocka)
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Kowel, EP. S. Adalberti EM
ks. Żyżniewski Antoni (ur. 1878, św. 1903) C.H.L.
1923
ks. Koppel Wilhelm (ur. 1887, św. 1906 diec. Monte-Fiascone, Włochy)
1924, —-, —-, 1927, 1928, 1929, 1930,
ks. Zawadzki Michał (ur. 1900, św. 1924 diec podlaska)
1931, 1932, 1933, 1934, —-
ks. Malawski Władysław (ur. 1889, św. 1914 diec. mohylewska)
—-, 1936, 1937, 1938

Krzemieniec, EP. (in Biała Krunica) S. Stanislai Kostka C.
1923 – vacat
ks. Lewicki Marian II (ur. 1888, św. 1913)
1924, —-, —-, 1927, 1928
ks. Żyżniewski Antoni (ur. 1878, św. 1903) C.H.L.
1929, 1930
ks. Halama Alojzy (ur. 1894, św. 1923)
1931
f.m. Pszonka Stanisław (ur. 1903, św. 1926)
1932
ks. Słaby Józef (ur. 1896, św. 1924 diec. przemyska)
1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Łuck, EP. B. Mariae V. Reginae Poloniae
1923 – vacat
ks. Fojt Karol
1924,
ks. Kwiatkowski Walerian (ur. 1893, św. 1915) q.s.
1927, 1928, 1929
ks. Szadbej Tadeusz (ur. 1886, św. 1912 diec. kamieniecka)
1930
f.m. Szyszkiewicz Tymoteusz (ur. 1905, św. 1930)
1931
ks. Święcicki Walerian (ur. 1902, św. 1927)
1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Równe,
Par. S. Joseph, Sp. B. M. V., locum EP tenet capel. in aedibus milit.
EP. Ss. App. Petri et pauli mur. 1931-32, cons. 1934
ks. Żak Władysław
1923
ks. Szacki Jerzy (ur. 1884, św. 1910 diec pińska)
1924, —-, —-, 1927, 1928
ks. Butrymowicz Rajmund (ur. 1896, św. 1918 archidiec. wileńska)
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Włodzimierz, EP. S. Josaphat EM.
ks. Michułka Jan (ur. 1892, św. 1917 archidiec. lwowska)
1923, 1924, —-, —-, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-
ks. Sawicki Marian (ur. 1897, św. 1924 diec. częstochowska)
—-, 1936, 1937, 1938

Kapelani wojskowi z diecezji łuckiej:
ks. Cieśliński Stanisław (ur. 1888, św. 1912)
ks. Gogoliński Aleksander (ur. 1902, św. 1924)
ks. Kalinowski Wacław (ur. 1881, św. 1906) Dr. Phil., kanonik honorowy kapituły ołyckiej
ks. Kwiatkowski Walerian (ur. 1893, św. 1915)
ks. Niewiarowski Antoni
ks. Lewicki Marian (ur. 1888, św. 1913)
ks. Sankowski Wacław (ur. 1889, św. 1914) S.T.M., kanonik honorowy kapituły ołyckiej
ks. Skalski Franciszek (ur. 1902, św. 1926) S.T.M., Dr. Sc. Soc. (w Grudziądzu)
ks. Szadbej Tadeusz
ks. Święcicki Walerian (ur. 1902, św. 1927) (w Łucku)
ks. Truss Cyriak (ur. 1890, św. 1915)
ks. Zajkowski Stefan (ur. 1901, św. 1926) (w Krakowie)
ks. Żmikowski Ludwik (ur. 1901, św. 1926)

Źródło:
Rocznik Oficerski 1923-1924
Schematyzm Diecezji Łuckiej 1927-1934, 1936-1938

Spółdzielnia 2 baonu 43 pp w Kowlu

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łucku w dniu 28 października 1922 roku wpisano następującą firmę pod Nr. 35
Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku piechoty w m. Kowlu. Siedziba m. Kowel Wojew. Wołyńskiego. Za zobowiązania spółdzielni członkowie odpowiadają zadeklarowanymi udziałami. Spółdzielnia zawiązuje się w celu wszechstronnego zaspakajania wspólnemi siłami materjalnych i kulturalnych potrzeb swoich członków. Dla osiągnięcia w paragrafie poprzednim określonego celu spółdzielnia będzie organizować i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady handlowe, wvtwórcze, w szczególności zaś: a) kupować hurtowo, przerabiać i wytwarzać artykuły spożycia, przedmioty użytku żołnierskiego i domowego i odsprzedawać je detalicznie swoim członkom, b) wspierać czytelnie, blbljoteki, świetlice itp. instytucje oświatowo-kulturalne, c) dzierżawić i nabywać nieruchomości niezbędne dla spółdzielni. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za gotówkę i tylko członkom. Udział wynosi trzysta marek, w czem obowiązkowy wniosek płatny przy zapisaniu się do spółdzielni wynosi sto marek, płatnych w trzech ratach miesięcznych. Do Zarządu są wybrani: Maś Jan, Zając Karol i Jaszczukowski Leon, a na zastępców Ujwary Stefan i Glinka Tomasz. Czas trwania spółdzielni — nieograniczony. Pismem przeznaczonem do ogłoszeń jest „Polska Zbrojna”. Rok obrachunkowy liczy się od 1 lipca jednego roku do 1 lipca drugiego roku. Zarząd składa się z 3 członków i 2 zastępców. Do Zarządu należy: a) zakup, przecho- wywani& i sprzedaż towarów, b) organizowanie i prowadzenie sklepów, c) odbiór, przechowywanie i wydawanie gotówki, d) wystawianie i przyjmowanie weksli i innych zobowiązań terminowych, e) wydawanie pełnomocnictw pracownikom spółdzielni, f) prowadzenie rachunkowości, układanie sprawozdania rocznego, bilansu, budżetu i planu działania, oraz wykonywanie wszelkich czynności, związanych z prezentacją spółdzielni wobec wszelkich władz i osób trzecich. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: a) nadzór nad prawidłowym biegiem spraw spółdzielni i zarządzenia rewizji kas, książek i wogóle wszelkich aktów tyczących się spraw spółdzielni, b) przedwstępne rozpatrzenie wszystkich spraw podległych decyzji Walnego Zgromadzenia członków oraz nadzór nad ścisłem wykonaniem statutu spółdzielni i postanowień Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. W razie rozwiązania spółdzielni Walne Zgromadzenie poleca przeprowadzenie likwidacji ostatniemu Zarządowi, lub trzem wybranym likwidatorom i określa sposób likwidacji.

Polska Zbrojna ; pismo codzienne R.2 , nr 299 (3 listopada 1922), s. 8

SPROSTOWANIE
W ogłoszeniu Sądu Okręgowego w Łucku, w Nr. 299 Polski Zbrojnej „zamiast Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku piechoty w m. Kowlu”, winno być: „Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku Strzelców Kresowych w m. Kowlu z odpowiedzialnością udziałami”.

Polska Zbrojna ; pismo codzienne R.2 , nr 318 (22 listopada 1922), s. 8

Najpierw bójka, później strzelanina (1931)

Krwawe zajście
KOWEL 5.3 — W godzinach wieczornych doszło tu dziś przy zbiegu ulic Warszawskiej i Brzeskiej do zajścia pomiędzy kilku nietrzeźwymi żołnierzami a grupką osób cywilnych. W czasie interwencji policji padły strzały, od których trzech uczestników zajścia odniosło rany. Dochodzenie prowadzi komisja, złożona z przedstawicieli władz wojskowych, sądowych i policji. (PAT)

Źródło:
Polska Zbrojna ; pismo codzienne R.10 [i.e.11], nr 64 (6 marca 1931), s 6