Spółdzielnia 2 baonu 43 pp w Kowlu

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łucku w dniu 28 października 1922 roku wpisano następującą firmę pod Nr. 35
Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku piechoty w m. Kowlu. Siedziba m. Kowel Wojew. Wołyńskiego. Za zobowiązania spółdzielni członkowie odpowiadają zadeklarowanymi udziałami. Spółdzielnia zawiązuje się w celu wszechstronnego zaspakajania wspólnemi siłami materjalnych i kulturalnych potrzeb swoich członków. Dla osiągnięcia w paragrafie poprzednim określonego celu spółdzielnia będzie organizować i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady handlowe, wvtwórcze, w szczególności zaś: a) kupować hurtowo, przerabiać i wytwarzać artykuły spożycia, przedmioty użytku żołnierskiego i domowego i odsprzedawać je detalicznie swoim członkom, b) wspierać czytelnie, blbljoteki, świetlice itp. instytucje oświatowo-kulturalne, c) dzierżawić i nabywać nieruchomości niezbędne dla spółdzielni. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za gotówkę i tylko członkom. Udział wynosi trzysta marek, w czem obowiązkowy wniosek płatny przy zapisaniu się do spółdzielni wynosi sto marek, płatnych w trzech ratach miesięcznych. Do Zarządu są wybrani: Maś Jan, Zając Karol i Jaszczukowski Leon, a na zastępców Ujwary Stefan i Glinka Tomasz. Czas trwania spółdzielni — nieograniczony. Pismem przeznaczonem do ogłoszeń jest „Polska Zbrojna”. Rok obrachunkowy liczy się od 1 lipca jednego roku do 1 lipca drugiego roku. Zarząd składa się z 3 członków i 2 zastępców. Do Zarządu należy: a) zakup, przecho- wywani& i sprzedaż towarów, b) organizowanie i prowadzenie sklepów, c) odbiór, przechowywanie i wydawanie gotówki, d) wystawianie i przyjmowanie weksli i innych zobowiązań terminowych, e) wydawanie pełnomocnictw pracownikom spółdzielni, f) prowadzenie rachunkowości, układanie sprawozdania rocznego, bilansu, budżetu i planu działania, oraz wykonywanie wszelkich czynności, związanych z prezentacją spółdzielni wobec wszelkich władz i osób trzecich. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: a) nadzór nad prawidłowym biegiem spraw spółdzielni i zarządzenia rewizji kas, książek i wogóle wszelkich aktów tyczących się spraw spółdzielni, b) przedwstępne rozpatrzenie wszystkich spraw podległych decyzji Walnego Zgromadzenia członków oraz nadzór nad ścisłem wykonaniem statutu spółdzielni i postanowień Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. W razie rozwiązania spółdzielni Walne Zgromadzenie poleca przeprowadzenie likwidacji ostatniemu Zarządowi, lub trzem wybranym likwidatorom i określa sposób likwidacji.

Polska Zbrojna ; pismo codzienne R.2 , nr 299 (3 listopada 1922), s. 8

SPROSTOWANIE
W ogłoszeniu Sądu Okręgowego w Łucku, w Nr. 299 Polski Zbrojnej „zamiast Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku piechoty w m. Kowlu”, winno być: „Spółdzielnia 2 baonu 43 pułku Strzelców Kresowych w m. Kowlu z odpowiedzialnością udziałami”.

Polska Zbrojna ; pismo codzienne R.2 , nr 318 (22 listopada 1922), s. 8