Poświęcenie i wręczenie sztandaru 73. p. p. w Kepnie.

Obywatelstwo miasta i powiatu kępińskiego, chcąc okazać wdzięczność za trudy żołnierz polskiego i zarazem zadzierżgnąć silne węzły między swoim żołnierzem i ludnością postanowiło ofiarować 73. p. p. sztandar, którego poświęcenie i wręczenie pułkowi nastąpiło w środę dnia 4. stycznia 1922 r.
Na uroczystość tą zapowiedziany był przyjazd Naczelnika Państwa, który jednakże w ostatniej chwili z powodu choroby nie mógł nastąpić.
Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem, na które przybył dowódca korpusu gen. Raszewski, dowódca dywizji gen. Unrug, i szereg innych osobistości. Mszą św., którą pierwotnie odprawić zamierzano na rynku, celebrował w kościele miejscowym ks. dziek. Wilkans, poczem po mszy św. w podniosłych i serdecznych słowach od ołtarza przemówił do żołnierzy, wskazując na drogę, jaką każdy prawy żołnierz polski kroczyć winien.

Sztandar 73 pp Po nabożeństwie odbyła się na rynku uroczystość wręczenia sztandaru pułkowi. Wspaniały obraz na tle zimowem przedstawiał widok cechów i towarzystw ze sztandarami, dzieci szkolnych, Ochotniczej straży ogniowej, Tow. Strzeleckiego i innych zrzeszeń. Po ustawieniu się pułku w obecności różnych delegacji, zwrócił się starosta naszego powiatu p. Kasprzak do gen. Raszewskiego z mniejwięcej następującemi słowy:
„Panie Generale! Ludność powiatu kępińskiego, przepełniona radością z niedawno odzyskanej wolności i wdzięcznością dla młodej a tak już dzielnej armji polskiej, postanowiła ufundować sztandar jednemu z pułków, które czasowo garnizonowały tutaj w Kępnie i okolicy, jako znak tej wdzięczności i ukochania tego najmłodszego bojownika o wolność Ojczyzny. Sztandar ten powstał ze składek całej ludności, wszystkich jego warstw, jest więc rzeczywiście darem nas wszystkich. Dziś jestem w tem szczęśliwem położeniu, Panie Generale, że mogę Ci, jako przedstawicielowi Naczelnego Wodza, doręczyć ten sztandar. Niech duch, który był motywem jego powstania, powiewa zawsze z niego i niech wiedzie służących Ojczyźnie pod jego znakiem, gdyby przyszło znowu nam bronić naszej krwią i trudem wywalczonej wolności – do zwycięsta i chwały!”

Sztandar 73 pp, stan obecny (źródło: Wikipedia) Pan generał Raszewski w krótkich słowach odpowiedział, poczem przystąpiono do wbijania gwoździ w drzewo sztandaru.
Pierwszy gwóźdź – za Naczelnika Państwa, drugi – za ministra wojny i trzeci za dowódcę korpusu wbił generał Raszewski. Dalsze gwoździe wbijali pan starosta Kasprzak, generał Unrug za dawniejszego dowódcę dywizji ppłk. Zenktelera i za siebie, dowódca 23. dyw. piechoty pułk. Bokszczanin, dowódca 73. pułku piechoty ppułk. Kossowski i dawniejszy dowódca pułku major Namysł, burmistrz miasta Kępna pan Respondek, hr. Szembek, komisarz p. Fengler, ks. dziekan Zarzycki, p. Przybyszewski, prof. Wawro, za kapitanów kap. Kazyaka, za poruczników por. Fogler, za podporuczników ppor. Czaplicki, za podoficerów i szeregowców plutonowy Kubiak.
Po wbiciu gwoździ nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru przez p. starostę Kasprzaka generałowi Raszewskiemu, który sztandar wręczył gen. Unrugowi, ten zaś oddał go ppułk. Kossowskiemu i tem samem sztandar przeszedł do pułku. Z rąk pułkownika otrzymał sztandar sierżant sztabowy Kaźmierczak i przy dźwiękach orkiestry przedefilowano ze sztandarem przed pułkiem.
Gen. Raszewski wypowiedział mowę do żołnierzy wskazując na ważny i uroczysty dzień dla pułku, podnosząc przytem, iż wkroczą na Śląsk ze sztandarem, ofiarowanym przez powiat tak blisko związany ze Śląskiem. Między innemi podkreślił pan generał, że odtąd stale już pułk związany pamięcią o tych, którzy nie szczędzili żadnych środków i trudów, by uroczystość jaknajlepiej wypadła i jak najdłużej w pamięci się utrwaliła. Wzywając żołnierzy do wiernej służby Ojczyźnie, zaznaczył pan generał, iż kochać i bronić powinni tych celów, w imię których sztandar ofiarowany został. Przemowę swą zakończył generał okrzykiem: „Niech żyją!” na cześć obywateli miasta i powiatu.
Pan Kasprzak, dziękując w imieniu obywateli, wzniósł okrzyk na cześć generała Raszewskiego, poczem na rynku odbyła się defilada wojskowa.
Miasto było pięknie przystrojone, chorągwie wywieszone, kilka bram triumfalnych pobudowano. Rynek i przyległe ulice przepełnione były nietylko mieszkańcami Kępna, ale i z okolic.
O godz. 2-giej odbył się bankiet, na którym postanowiono wysłać telegram do Naczelnika Państwa.
W czasie uczty przemawiał generał Raszewski, starosta Kasprzak, burmistrz Respondek, hr. Szembek, ks. dziekan Zarzycki, pułkownik Thiel, p. Krzywoszyński i inni.
Po bankiecie pan generał Raszewski wyjechał.
Wieczorem o godz. 8-ej odbył się raut w Hotelu Centralnym, a w Strzelnicy zabawa dla żołnierzy.
Nadmienić przy tej okazji należy, iż do zebrania odpowiednich funduszy, jak również i uświetnienia tej rzadkiej uroczystości wielce przyczynili się pp. Fengler i Przybyszewski.

(zachowano oryginalną pisownię notki ZW/22-1-20/3-3/3-5)

Ilustracja przedstawia stan obecny sztandaru 73 pp (przechowywany w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej); źródło: Wikipedia