Nazwy i numery Wielkopolskich Pułków Piechoty, Jazdy i Artylerji.

W ślad za tut. rozkazem M. S. Wojsk. 1. 1200/Z z dn. 10 grudnia 1919 r. i w uzupełnieniu par. 1 (ad 2) tegoż rozkazu Wielkopolskie Pułki Piechoty, Jazdy i Artylerji, zatrzymują w przyszłości, po otrzymaniu nowej numeracji, w nawiasach dotychczasowe swe nazwy i numery.
Dnia 8 stycznia 1910 r.
D. M. O. 1543. Z.

Dziennik Rozkazów, 1920, R. 3, nr 1, poz. 8, s. 7