Mapa WIG w skali 1:10.000

Map w tej skali wydano bardzo niewiele. Były one jednokolorowymi reprodukcjami polskich zdjęć orygi­nalnych, obejmowały głównie okolice Wilna. Drukowano ją w niewielkich nakładach z nadrukiem „Tajna” i uwagą „Wydanie tymczasowe”. Ze względu na znikomą liczbę wydanych arkuszy znaczenie jej do celów militarnych było mini­malne.
Rozmiary arkusza wynosiły 2’30” szerokości i 5’ długości geograficznej. Południk ze­rowy Greenwich. Mapa wykonana w odwzorowaniu wielościennym miała nadruk siatki kilometrowej w odwzorowaniu quasi-stereograficznym WIG. Wymiary średnie arkusza wynosiły około 25 km2. Rzeźbę terenu przedstawiono warstwicami; pogrubione poprowadzono co 20 m, ciągłe co 5 m, połówkowe (przerywane długie) co 2,5 m, ćwiartkowe (przerywane krótkie) co 1,25 m. Na mapie warstwice połówkowe i ćwiartkowe słabo zróżnicowane. Na zachodnim marginesie mapy znajdował się schemat zbieżności południków. Na południowym natomiast podawano: szkic sytua­cyjny podziału administracyjnego, podziałkę transwersalną (zło­żoną), ważniejsze znaki topograficzne, wzór warstwie z opisem wartości i szkic sąsiednich arkuszy w obrębie arkusza 1 :100 000.