Instrukcje topograficzne WIG

Prace Wojskowego Instytutu Geograficznego, regulowała Instrukcja Topograficzna

Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 2, Techniczna z 1925 r.
Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 3, Zdjęcia stolikowe z 1936 r.
Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 4, Unacześnianie map z 1937 r.

(WIG, RCIN, zec)

Pantograwiura w kartografii

W technice wykonywania map 1:100.000 i 1:300.000 wpro­wadzono w 1932 r. pantograwiurę na płytach cynkowych, w celu lepszego niż dotychczas wykonania druku błękitnego, jako tła do oryginalnego rysunku sytuacji. Do tego czasu druki błękitne wy­konywane były za pomocą fotoreprodukcji unacześnianych map dawnych, zmniejszonych do odpowiedniej skali. Continue reading

Mapa WIG w skali 1:10.000

Map w tej skali wydano bardzo niewiele. Były one jednokolorowymi reprodukcjami polskich zdjęć orygi­nalnych, obejmowały głównie okolice Wilna. Drukowano ją w niewielkich nakładach z nadrukiem „Tajna” i uwagą „Wydanie tymczasowe”. Ze względu na znikomą liczbę wydanych arkuszy znaczenie jej do celów militarnych było mini­malne.
Continue reading

Mapa operacyjna 1:300.000 WIG

Duży wpływ na polską kartografię wojskową, przyczyniając się niewątpliwie do przyję­cia skali 1:300.000 dla map operacyjnych wywarła Mapa Przeglądowa Europy Środkowej (Über­sichtskarte von Mitteleuropa) wykonana w latach 1893-1914. Swym zasięgiem pokrywała teren od Półwyspu Bretońskiego na zachodzie, po Smoleńsk i Krym na wschodzie, oraz od Petersburga na północy, po ujście Dniestru na południu.

Continue reading

Mapy rosyjskie – tzw. „wiorstówki”

Początkowo Rosjanie rozpoczęli opracowywanie zdjęć topograficznych na terenach polskich w 1880 r. w skali 1:21.000, lecz już w 1908 r. dla przyspieszenia wykonania całości pokrycia zmniejszono skalę zdjęć do 1:42.000. W 1918 r. Wojskowy Instytut Geograficzny nie otrzymał żadnych oryginalnych zdjęć topograficznych, dysponował natomiast znaczną liczbą kopii. Stan ich był bardzo dobry, a dzięki zastosowaniu doskonałego papieru zniekształcenia mechaniczne niewielkie.

Continue reading

Mapa szczegółowa 1:25.000 (cz. 1)

Do 1922 r. wykonywano w WIG wyłącznie jednokolorowe kontrreprodukcje map zaborczych, głównie niemieckich, które zlecano przeważnie prywatnym zakładom graficznym, głównie firmie E. i K. Koziańskich. Pierwsze mapy w tej skali wykonywane przez WIG to głównie kopie map zaborczych. Przed wydaniem sprawdzano je pobieżnie w terenie oraz zmieniano nazewnictwo na polskie.

Continue reading

Karta Dawnej Polski Chrzanowskiego (1859 r.)

Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich na 1:300.000 opracowana została przez generała Wojciecha Chrzanowskiego. Pracę nad mapą rozpoczął w 1822 r. Stanowi kompilację wcześniejszych opracowań, a wydana została w komplecie na 48 arkuszach w 1859 r. w Paryżu. Miała służyć potrzebom narodowego powstania. Choć ze względu na brak lasów nie spełniła swego pierwotnego zadania uważana jestt za najlepszą mapę stworzoną przez Polaków na emigracji i zaliczana jest do najcenniejszych prac kartograficznych XIX wieku.

Continue reading

Służba geograficzna WP 1918-1939

W latach 1918-1920 w ramach Wojska Polskiego działały:
– Instytut Wojskowo-Geograficzny (Warszawa),
– Biuro Kartograficzne (Lwów),
– Oddział Kartografii przy Dowództwie Głównym Wojsk Wielkopolskich (Poznań).
W tym okresie główna działalność tych instytucji skierowana była na wytworzenie jak największej ilości map dla zaspokojenia potrzeb walczących wojsk, dlatego przede wszystkim wykonywano kontrreprodukcje posiadanych map państw zaborczych. Od roku 1921 wydawaniem map i zaopatrywaniem w nie wojska zajmował się Wojskowy Instytut Geograficzny podporządkowany szefowi Sztabu Generalnego WP.

Na polską myśl kartograficzną niewątpliwie mocno wpłynęły dokonania niemieckiej służby geograficznej (Königlich Preußischen Landesaufnahme). Przystąpiono do opracowywania trzech typów polskich map topograficznych:
– szczegółowej w skali 1:25.000 (2288 arkuszy – pokryto mapami 58% powierzchni kraju)
– taktycznej w skali 1:100.000 (480 arkuszy – pokryto mapami 100% powierzchni kraju)
– operacyjnej w skali 1:300.000 (43 arkusze – pokryto mapami 100% powierzchni kraju).

Od początku swojego istnienia WIG kształcił oficerów topografów i kartografów oraz szkolił kreślarzy i drukarzy. Posiadał własny park maszynowy (w tym nowoczesne dwukolorowe maszyny offsetowe), wykorzystywane były także zakłady prywatne (Koziańskich i Wierzbickiego). W 1935 r. Instytut przeniósł się do nowo wybudowanego gmachu przy alejach Jerozolimskich 97.

Kartografia

Przez pojęcie „kartografia” w ogólnym znaczeniu rozumiane są wszystkie czynności związane z wykonywaniem mapy. Z po­przednich rozdziałów wiadomo, że cykl produkcyjny mapy łączy się integralnie z szeregiem nauk i poczynań. Kartografia nato­miast jest jedynie ostatnim jego ogniwem. Do jej zadań należy opracowanie kartograficzne wyników prac geodezyjnych, topogra­ficznych i fotogrametrycznych, tzn. wykonanie mapy, a następnie powielenie jej w wymaganej ilości, czyli reprodukcja.
Continue reading

Szefowie WIG

Niemal natychmiast po uzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. pojawiły się tendencje zintegrowania Służby Geograficznej w ramach jed­nej instytucji – Instytutu Geograficznego, który powstał w wyniku fuzji komórek geograficznych, a mianowicie Sekcji Geograficznej w Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych i Wydziału IV (VIII) Geograficznego w Sztabie Generalnym WP.
Continue reading

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750.000

Mapa o charakterze poglądowym opracowywana w WIG do 1927 r. Ze względu na przestarzałą treść, niewygodną skalę oraz w związku z opracowaniem nowej mapy poglądowej w skali 1:1.000.000, zaniechano dalszych prac nad mapą w tej skali. Mapa wydana w dwóch opracowaniach.

Pierwsze wydanie tej mapy było drukowane w Wiedeńskim Woj­skowym Instytucie Geograficznym na podstawie matryc austriac­kiej mapy Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:750.000, pochodzą­cych z lat 1882—1886. Korektę mapy (głównie spolszczenia nazw geograficznych) wykonano w WIG w Warszawie.

Mapa obejmowała 15 ark. oraz arkusz tytułowy (okładka). Druk cztero­kolorowy. Nadruk koloru piątego (czerwony — granica państwowa) wykonano w WIG w 1924 r. Opracowana w odwzorowaniu Bonne’a. Rzeźbę terenu przedstawiono w kolorze brązowym me­todą kreskową.

Drugie opracowanie zostało wykonane w innym for­macie, w 10 ark. Wprowadzono w nim wiele poprawek i zmian, dotyczących głównie nazewnictwa i linii komunikacyjnych. Dzie­więć z tych arkuszy opracowano w latach 1924—1927, natomiast ostatni arkusz dopiero w 1934 r. (był to prawdopodobnie arkusz Lwów).
Źródło: B. Krassowski –> F. Biernacki, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750.000, WSG 1935, z. 3-4, s. 319-325.