Odznaka pamiątkowa 62 Pułku Piechoty

Odznaka o wymiarach 49 x 49 mm w kształcie krzyża maltańskiego pokrytego białą emalią, jako element cnoty, męstwa i ofiarności stanu żołnierskiego złożonego na ołtarzu ojczyzny, ma na środku tarczę granatową ze złotą cyfrą pułku i złotą obwódką. Odznaki były wykonywane w dwóch wersjach: oficerskiej (emaliowanej) i żołnierskiej. Do 1939 r. nadano około 10.000 odznak.
OdznakiAutorem projektu odznaki był kpt. Jerzy Zaleski. Projekt został przyjęty przez korpus oficerski pułku i aprobowany przez dowódcę 5 grudnia 1924 r.
Odznaka nadawana była od 1928 roku, według zasad określonych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Wykonawcą odznaki oficerskiej przekazanej do zbiorów Muzeum Wojska przez Gabinet MSWojsk. w 1925 r. był mistrz złotniczy i rytowniczy Paul Kinder w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 18a. Odznaka dwuczęściowa bita w tombaku, złocona i emaliowana. Ponadto wykonawcami odznak oficerskich byli: Wiktor Gontarczyk w Warszawie, ul. Miodowa 19 (srebro, emalia, złocenia) oraz Bracia Kochańscy i Jan Kunzl w Bydgoszczy, ul. Gdańska 58, którzy bili odznaki o trzy milimetry mniejsze: 46 x 46 mm. Obecnie na rynku falerystycznym pojawiają się również kopie sygnowane A. Panasiuk, A. Nagalski i Mennica Państwowa.

Awers
Rewers
Obie strony legitymacji odznaki pamiątkowej (1938 r.).

Regulamin Odznaki

  1. 62 pułk piechoty Wlkp. posiada odznakę pułkową, celem widocznego uzewnętrznienia łączności duchowej i przywiązania do środowiska pułkowego, w którym w ciągu dłuższego czasu pracowało się dla dobra i chwały ojczyzny.
  2. Odznaka 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej przedstawia krzyż ośmioramienny z białej emalii 4×4 cm. W środku krzyża tarcza granatowa okrągła z otokiem złotym i umieszczonym w środku numerem pułku „62”.
  3. Odznakę nosi się w mundurze umocowaną na śrubce, na lewej piersi, u oficerów 4 cm poniżej guzika kieszeni górnej, u szeregowych na wysokości 3 guzika kurtki.
  4. Do nadania lub odebrania odznaki jest uprawniony dowódca pułku.
  5. Mianowanemu ostatecznie dowódcy pułku przysługuje prawo noszenia odznaki z tytułu jego stanowiska.
  6. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
  a) Oficerom i szeregowym pułku, którzy pozostawali w szeregach pułku (8 Pułku Strzelców Wlkp.) w czasie działań wojennych od 1.XI.1918 r. do 21.XI.1921 r. nie mniej niż: na froncie przez 3 miesiące, lub w pułku przez jeden rok.
  b) W czasie pokoju oficerom i podoficerom zawodowym po przesłużeniu faktycznym w pułku conajmniej przez dwa lata, oficerom niezawodowym po przesłużeniu faktycznym w pułku conajmniej przez jeden rok w stopniu oficerskim lub szeregowego.
  7. Prawo to może być przyznane:
  a) szeregowym niezawodowym w czasie pokoju po przesłużeniu w pułku conajmniej przez jeden rok, z wyjątkiem karanych sądownie karą więzienia za czyny hańbiące, karanych sądownie za dezercję, oraz sądownie lub dyscyplinarnie za samowolne oddalenie się.
  Odznakę tą nadaje dowódca pułku na wniosek dowódcy pododdziału, zatwierdzony przez dowódcę baonu i zastępcę dowódcy pułku.
  b) innym osobom fizycznym i prawnym, które położyły specjalne zasługi dla dobra pułku lub wojska, na podstawie uchwały ogólnego zebrania oficerskiego zatwierdzonej przez dowódcę pułku.
  8. Wręczenie odznaki odbywa się w zasadzie w dniu święta pułkowego, względnie w dniu zwolnienia roczników do rezerwy. Uprawnionym do noszenia odznaki wydaje dowódca pułku legitymacje.
  9. Prawo do noszenia odznaki tracą:
  a) karani sądownie lub dyscyplinarnie za dezercję lub samowolne oddalenie się,
  b) karani sądownie za czyny hańbiące karą więzienia,
  c) oficerowie wykluczeni z korpusu oficerskiego, prawomocnym orzeczeniem Oficerskiego Sądu Honorowego,
  d) inne osoby fizyczne lub prawne, wymienione w pkt. 7b. na podstawie uchwały ogólnego zebrania oficerskiego, zatwierdzonego przez dowódcę Okręgu Korpusu orzekającego pozbawienie tych osób prawa noszenia odznaki.
  10. Ewidencję i korespondencję w sprawach odznaki prowadzi dowódca pułku, względnie z jego rozkazu adiutant.
  11. Odznaki nabywają uprawnieni zasadniczo na koszt własny w pułku.
  12. Nadanie odznaki przyznanych na podstawie statutu zatwierdzonego Dzień. Rozk. Wojsk. Nr. 50/24 poz. 705, pozostaje nadal w mocy.
  Dowódca 62 Pułku Piechoty Wlkp.


Źródła:
(St.St.) R.Dz. Nr 8 z 12 stycznia 1925 r. (CAW)
Wzór odznaki pułkowej zatwierdzono: Dz. Rozk. MSWojsk. nr. 50, poz. 705 z 30 grudnia 1924 r.
Regulamin odznaki pułkowej zatwierdzono: Dz. Rozk. MS Wojsk. nr. 4, poz. 32 z 12 lutego 1929 r.
Henryk Wielecki, Rudolf Sieradzki, Wojsko Polskie 1921-1939. Odznaki pamiątkowe piechoty, Warszawa 1991, str. 103

One thought on “Odznaka pamiątkowa 62 Pułku Piechoty

Comments are closed.