Zakres nauczania szeregowych

16363/III. Wobec:
1. dużego procentu analfabetów wśród wcielonych ostatnio rekrutów;
2. braku oficerów w oddziałach — przymusowe nauczanie żołnierzy (instrukcja O. 20/1921, o przymusowem nauczaniu żołnierzy) normuję od 15. maja r.b. następująco:
1. wszyscy szeregowi analfabeci uczęszczają na I. stopień nauczania,
2. wszyscy szeregowi półanalfabeci uczęszczają na II. stopień nauczania,
3. wszyscy pozostali szeregowi przymusowemu nauczaniu niepodlegają, a uczęszczają tylko na pogadanki I. i II. stopnia nauczania,
4. z chwilą ukończenia kursu przez analfabetów I. stopnia, a przez półanalfabetów II. stopnia nauczania — co winno nastąpić jednocześnie z ukoń­czeniem szkoły rekruta — dalsze systematyczne nauczanie zostaje odłożone do następnego roku.
5. W czasie pobytu pułków w obozach ćwiczeń oraz podczas ćwiczeń letnich, wszyscy szeregowi uczęszczają na pogadanki z nauki o Polsce współczesnej (od 1. do 3. godzin tygodniowo),
6. zakres pracy oświatowej wśród rezerwistów reguluje program przeszkolenia rezerwistów (rozkaz L. 600/Reg. Tjn. z dn. 10.II.1923 r. pkt. 15),
7. III. i IV. stopnia nauczania w roku bieżą­cym nie prowadzić.
Jednocześnie zawiadamiam, iż program pracy oświatowej wśród żołnierzy na rok 1924. podany zostanie w „Instrukcji wyszkolenia” poszczególnych rodzajów wojska, która będzie obowiązywała wyszkolenie rocznika 1902.
Zasada: M. S. Wojsk. Sztab Generalny Oddz. III. L. dz. 4416/Ok. z dnia 4.V.1923 r.

Źródło: Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, 1923, R. 5, nr 68, poz. 3
Toruń, 18 maja 1923 r.